โครงการฝึกอบรม

“การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2652

ของหน่วยงานภาครัฐ”

 

โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่มาโครงการ

 เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา หน่วยงานราชการจำนวนมากได้มีการตื่นตัวที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งมีบทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้ว ทำให้หน่วยงานรัฐส่วนใหญ่เกิดความสับสน ไม่มั่นใจว่าตนเองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ แบบไหน อย่างไร

           ดังนั้น สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็น 1  ในสมาคมนักศึกษาเก่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ในฐานะที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่สำเร็จการการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จึงได้ร่วมกับ  ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สื่อ PDPA Thailand, สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)             และบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการให้คำปรึกษาการตรวจสอบ การจัดอบรม และการสอบวัดความรู้ด้าน PDPA จัดการอบรมในเรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ” ขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานรัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ          เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชข้อมูลข่าวสารของราชการ และพระะราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มากยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับได้

           โครงการนี้จัดทำเพื่อให้ข้าราชการที่รับผิดชอบการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการมีความรู้และความเข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสามารถเชื่อมโยงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กับพระราชบัญญัติการคุุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมนำแนวทางการปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานราชการไปปฏิบัติที่หน่วยงานได้

วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

กำหนดการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 6 รุ่น รุ่นละ 6 ชั่วโมง

  • รุ่นที่ 1   วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565            กรุงเทพฯ ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์.
  • รุ่นที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565       กรุงเทพฯ ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
  • รุ่นที่ 3  วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565                 กรุงเทพฯ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
  • รุ่นที่ 4  วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565                 จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท
  • รุ่นที่ 5  วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565          จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย
  • รุ่นที่ 6  วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565            จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

ผู้อำนวยการโครงการอบรมฯ

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand
และประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนา
และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)